Chrzest Święty

Jezus po swoim zmartwychwstaniu daje Apostołom nakaz: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).
Kościół celebruje chrzest od dnia Pięćdziesiątnicy; udziela go tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
Istotny obrzęd tego sakramentu polega na polaniu głowy kandydata wodą lub zanurzeniem go w wodzie z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony. Chrzcić może biskup, prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, pod warunkiem że chce uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Polewa czystą wodą głowę kandydata oraz nadając imię wymawia trynitarną formułę chrzcielną: " NN - Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" /Tekst przytoczono z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego/

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
 • narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.
 • przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy.
Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy Świętej w II sobotę miesiąca o godz. 18:00 oraz w III niedzielę miesiąca o godz. 11:00.

Co trzeba wypełnić i o czym należy pamiętać chcąc ochrzcić dziecko?:

1) Co najmniej na tydzień przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z:

 • odpisem aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwem ślubu kościelnego ( jeśli był poza parafią zamieszkania).
 • w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

2) Należy pamiętać także o tym, iż rodzicami chrzestnymi mogą być osoby które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • rodzice chrzestni, jeśli są z poza parafii, powinni dostarczyć zaświadczenie od proboszcza swojej parafii, że są praktykującymi katolikami.
 • z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: niepraktykujące, dające zgorszenie poprzez niegodne uczestnictwo we Mszy św. oraz pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
 • osoby, które zamieszkują poza parafią ponad 3 miesiące, na mocy przepisów prawa kanonicznego przynależą do parafii, w której faktycznie zamieszkują i w związku z tym wszelkie dokumenty parafialne wydaje proboszcz aktualnego miejsca zamieszkania (np. zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, świadków bierzmowania, zgody na zawarcie sakramentu małżeństwa poza parafią obecnego zamieszkania, zgody na udzielenie sakramentu chrztu, bierzmowania oraz na pogrzeb poza parafią obecnego zamieszkania - wszystkie te dokumenty wydaje proboszcz miejsca, gdzie aktualnie dana osoba - od 3 miesięcy zamieszkuje w kraju lub za granicą).

3) Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
4) Na uroczystość chrzcielną należy zabrać świecę chrzcielną i białą szatkę, przyjść do kościoła na czas oczekując na kapłana pod chórem.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.

Symbole liturgii chrzcielnej

Znak krzyża na czole dziecka

- jest gestem starożytnym, wg św. Augustyna dawał katechumenowi prawo do tytułu chrześcijanina. Czyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył On dla każdego człowieka.

Woda chrzcielna

- obmyciu wodą towarzyszą sława formuły chrzcielnej "N , ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu. Poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga. W starożytności chrześcijańskiej udzielano chrztu przez trzykrotne zanurzenie i wynurzenie ze źródła chrzcielnego. Zanurzenie w wodzie oznaczało śmierć dla grzechu, a wynurzenie z wody było znakiem narodzin do nowego życia dziecka Bożego. Woda chrzcielna nabiera nadprzyrodzonej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. W najważniejszej części tej modlitwy kapłan zwraca się do Boga tymi słowami: "Prosimy Cię Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia".

Krzyżmo

- olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Namaszczenie krzyżmem jest znakiem włączenia do Ludu Bożego i uczestniczenia w królewskim kapłaństwie Chrystusa, upodabnia ochrzczonego do Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym), pozwala mu być uczestnikiem namaszczenia królów, proroków i kapłanów Starego Testamentu, czyni go człowiekiem ludu królewskiego i kapłańskiego.

Świeca chrzcielna

- oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata. Ojciec dziecka zapala ją od świecy paschalnej. Jest wezwaniem dla rodziców i rodziców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

 

Nałożenie białej szaty

- ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Symbolizuje godność dziecka Bożego. Można na niej zamieścić imię dziecka i datę jego chrztu.