Pokuta

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty,
otrzymują od miłosierdzia Bożego
przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu
i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem,
któremu grzesząc, zadali ranę,
a który przyczynia się do ich nawrócenia
miłością, przykładem i modlitwą".
/Katechizm Kościoła Katolickiego 1422/

Bóg Ojciec okazał swoje miłosierdzie przez Chrystusa, jednając z sobą wszystko, co jest na ziemi i co jest w niebie, przywracając pokój przez Jego krew przelaną na krzyżu.
W dniu zmartwychwstania Pan Jezus przyszedł do wieczernika, gdzie przebywali uczniowie i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J. 20,21-23) Tymi słowami ustanowił sakrament pokuty czyli spowiedź.
Każdy grzech oddala człowieka od Boga, zrywa więź nawiązaną w sakramencie chrztu świętego, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy, darowuje, przynajmniej częściowo karę za grzechy oraz na nowo obdarowuje łaską i umocnieniem.
Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał apostołom. Ta władza przeszła od Apostołów na biskupów i kapłanów. W sakramencie pojednania widzimy i słyszymy kapłana, ale wierzymy, że to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebacza nam grzechy.
Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Warunki dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi. Jest to wglądnięcie w swoje wnętrze, w swoją duszę…. Rachunek sumienia dokonujemy w oparciu o Dekalog (10 Bożych przykazań), pięć przykazań kościelnych, przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz w odniesieniu do siedmiu grzechów głównych.

 

Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu. Żal za grzechy może być "doskonały" - gdy żałujemy za popełnione grzechy z miłości do Boga, że obraziliśmy Miłość - samego Boga, oraz niedoskonały, gdy żałujemy za grzechy z bojaźni przed zasłużoną karą. Do ważności spowiedzi wystarczy żal niedoskonały, jednak należy się starać, by zawsze żałować w sposób doskonały czyli z miłości do Boga.

Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła. Następstwem prawdziwego i szczerego żalu jest postanowienie poprawy.

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. /1 J 1, 10.9/

Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem. Nie można zataić jakiegokolwiek grzechu np. ze wstydu itp., gdyż taka spowiedź jest świętokradztwem. Przy grzechach ciężkich mamy obowiązek wyznać jak często zdarzał się dany grzech, w jakich okolicznościach oraz czy nie uczestniczyły w tym grzechu inne osoby.
Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa;
kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. /Prz 28,13/

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - Zadośćuczynienie Panu Bogu polega na odprawieniu pokuty wyznaczonej przez kapłana. Taką pokutą jest zwykle modlitwa, spełnienie jakiegoś dobrego uczynku, podjecie umartwień za popełnione czyny
Zadośćuczynicie bliźniemu polega na naprawieniu wyrządzonej mu krzywdy i szkody. Rzecz pożyczoną, znalezioną lub skradzioną należy oddać; kto obraził bliźniego powinien go przeprosić. W wypadku oszczerstwa powinien dane oszczerstwo odwołać.

Gdzie i kiedy można się pojednać z Bogiem i Kościołem?
W naszej parafii z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać:

  • codziennie rano i wieczorem przed Mszą św. oraz w trakcie Mszy św.,
  • w I czwartki miesiąca
  • w I piątki miesiąca przed Mszą św. a także w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej
  • w niedziele i święta przed i podczas każdej Mszy Świętej
  • w czasie rekolekcji
  • w wyjątkowych sytuacjach o każdej porze

 Spowiedź to radosne spotkanie z przebaczającym Chrystusem.  Tam, gdzie dochodzi do pełnego miłości przebaczającego spotkania nie ma miejsca na obawę czy strach.